VOP

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LISTIFY S.R.O. PRO GOLFOVÝ PORTÁL GOLFERO.CZ

Vymezení pojmů

Všeobecné obchodní podmínky jsou souborem pravidel, jež jsou závazné pro každého uživatele nebo inzerenta GOLFERO.cz
Dále jen “VOP”

GOLFERO.cz je webový portál zobrazující přehledný katalog golfových hřišť, ubytování, restaurací, promotérů, golfových obchodů a trenérů golfu s jejich firemními nebo soukromými zápisy. Dále portál nabízí zobrazování akcí, událostí, turnajů, golfových zájezdů, slev, voucherů a kupónů. Skrze portál je také možný prodej jakýchkoli produktů, které souvisí s oblastí golfu tj. golfové výrobky, green fee atd.
Dále jen “GOLFERO.cz”

Provozovatelem golfového portálu GOLFERO.cz je společnost Listify s.r.o., IČO: 04198042 vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 243995.
Dále jen “Provozovatel”

Uživatelem je každá osoba (registrovaná/neregistrovaná), která navštíví stránky na doméně GOLFERO.cz a tyto stránky využívá (čte, reaguje na nabídky, hodnotí záznamy, sdílí, komentuje, chatuje či je využívá jakýmkoliv dalším možným způsobem).
Dále jen “Uživatel”

Inzerentem je osoba, která na GOLFERO.cz vloží záznam, akci, produkt do jednotlivé kategorie nebo firemní zápis. Inzerentem je také osoba, která využívá veškeré možnosti GOLFERO.cz k  propagaci svých záznamů nebo značky.
Dále jen “Inzerent”

Úvodní ustanovení

1.1 Tyto podmínky upravují veškeré vztahy Provozovatelem se všemi Uživateli GOLFERO.cz

1.2 Veškeré vztahy, které nejsou upraveny VOP nebo písemně dohodnuty ve zvláštní smlouvě mezi Provozovatelem a Uživatelem, se řídí příslušnými právními předpisy České republiky.

1.3 Odchylná ujednání mezi smluvními stranami mají přednost před VOP.

1.4 Každý Uživatel GOLFERO.cz je povinen se seznámit s VOP, kdy užíváním GOLFERO.cz s VOP souhlasí  a je povinen se jimi řídit.

Služby Provozovatele

2.1 Vložení záznamů do kategorie “Golfová hřiště, golfové služby, golfové akce a události, trenéři golfu a ostatních kategorií " jsou s omezenými možnostmi zobrazování zdarma. Pro využití všech funkcí portálu se všemi možnostmi portál nabízí další 2 typy placených tarifů. U každého ze 3 tarifů (Základní, Standardní, Premiový) je záznam platný po dobu 365 dnů. Prodloužení záznamu po jeho expiraci je možné na dalších 365 dnů.

2.2 Inzerent má možnost zakoupení Propagace nebo Topování záznamů ve všech kategoriích. Inzerent může zakoupit zveřejnění záznamu na hlavní straně portálu (Home Page), cílit dle libovolného výběru na jeho volitelnou kategorii, zacílit na lokalitu dle (proximity Google Adress), zakoupit propagaci na facebook, instragram nebo youtube portálu nebo zakoupit placený PR článek v sekci “Novinky". Inzerent může zakoupit (tzv. newsletter), zprávy (push) v mobilní aplikaci nebo jiné reklamní prvky na GOLFERO.cz, podmínky propagace jsou jasně a zřetelně kompletně definovány pro každou kategorii ve formě balíčků “dále jen Tarifů" a ve formě propagačních balíčků “dále jen Placená reklama". Ostatní zde neujednané se řídí neveřejnými nabídkami a smluvního vztahu mezi inzerentem a provozovatelem.

2.3 Topování, Tarify, Propagační balíčky, Reklama či jakékoli jiné reklamní prvky zakoupené v rámci inzerce záznamu nejsou zpětně vratné ve formě peněžních prostředků.

2.4 Inzerce na hlavní straně má platnost maximálně 7,14,21,30 dnů od jejich zakoupení dle zvoleného balíčku Topování nebo Inzerce na hlavní straně portálu. Placené tarify  záznamu mají platnost po dobu 1 roku od jejich zakoupení. Propagační balíčky a Reklama má platnost 7,14,21,30 a 45 dnů.

2.5 V případě porušení VOP ze strany Inzerenta si Provozovatel vyhrazuje právo zrušit jeho uživatelský účet. Topování, Reklama a Inzerce na hlavní straně nebo placený tarif inzerenta v tomto případě zcela propadá bez náhrady.

2.6 Provozovatel si vyhrazuje právo nenávratně smazat záznam Inzerenta, a to v případě, kdy vyjde najevo, že tento inzerát porušuje VOP.

2.7 Online platby “Topování, Propagačních balíčků, Tarifů, Reklam etc. nebo zveřejnění inzerce na hlavní straně, kategorii, lokalitě, části portálu, ostatní" a placených záznamů pro Provozovatele zajišťuje společnost GOPAY s. r. o.
V ostatních případech může inzerent využít platby převodem na bankovní účet, PayPal, Apple Pay a  GPay. 

Pravdivost prezentovaných informací

3.1 Inzerent se zavazuje prezentovat prostřednictvím GOLFERO.cz výhradně pravdivé informace a informace, které nezpůsobí újmu třetím osobám

3.2 Inzerent se zavazuje prezentovat na GOLFERO.cz pouze informace a záznamy, které nemohou vést k jejich záměně s jinou osobou, firmou.

3.3 Za pravdivost prezentovaných informací je zodpovědný Inzerent, který tyto informace vložil na GOLFERO.cz. Inzerent tímto výslovně souhlasí s tím, že Provozovatel bude uchovávat informace o zápisu dat do systému vedoucí jednoznačně ke konkrétnímu Inzerentovi.

Podmínky inzerce

4.1 Provozovatel si vyhrazuje právo zamezení prezentování zejména:

4.1.1 Informací, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, etickými normami a dobrými mravy.

4.1.2 Informací se sexuálním podtextem, jakožto nabídky  či poptávky (sexuálně – orientovaných služeb).

4.1.3 Obchodních nabídek, kurzů, akcí nebo služeb, ve kterých Inzerent podmiňuje čerpání služby zaplacení finančního obnosu předem.

4.1.4 Nabídek, které využívají systémů multi-level-marketing (MLM)

4.1.5 Všeobecných a obchodních informací o produktech, nabídkách, službách Inzerenta v rámci kategorií golfové hřiště, golfové služby, akce/události, golfový trenéři a ostatní záznamy (např. “nejlevnější golfové hřiště”,“nejlevnější trenér v ČR, ubytování atd”, “pronajmu zdarma” nebo “za odměnu poskytnu”…), které mají charakter reklamy.

4.1.6 Prezentování více firem, osob, služeb či a uživatelů v rámci textu jednoho záznamu.

4.1.7 Informací, které jsou prezentovány v rozporu se zvyklostmi a předpisy pro vyplnění vstupních formulářů (např. prezentování hvězdiček, podtržítek a dalších znaků v názvu záznamu či obsahu záznamu.)

4.1.8 Prezentování informací o třetích osobách bez jejich vědomí.

4.1.9 Informací, které mohou poškodit dobré jméno společnosti či obchodní značky Provozovatele nebo i jiných osob.

4.2 Při opakovaném porušování VOP Uživatelem si Provozovatel vyhrazuje právo tomuto Uživateli zamezit možnost inzerovat nebo zveřejňovat záznamy na GOLFERO.cz

Specifikace záznamů

5.1. Záznam vložený Inzerentem do všech kategorií je platný po dobu 365 dní. Po uplynutí 365 dní se již nezobrazuje v katalogu Uživatelům GOLFERO.cz

5.2. Záznam vložený Inzerentem do všech kategorií po uplynutí 365 dnů je možné obnovit (vyexpirovaný záznam) Inzerentem, avšak opět na dobu dalších 365 dnů.

5.3. Záznamy neplacené (Základní tarif) mají omezené zobrazovaní a nemohou plně využívat možnosti portálu a všech dostupných funkcí. 

5.4 Záznamy placené ze všech kategorií (Standardní a Prémiový tarif) mohou opět využívat všech funkcí, které jednotlivé tarify nabízí.

5.5 Inzerenti si mohou sami updatovat typ tarifu, reklamy, balíčku atd, dle jednotlivých parametrů na vyšší či nižší balíček. Tato změna je vždy možná provést v administraci portálu po přihlášení Inzerentem.

Hodnocení záznamů a zápisů

6.1 Nezávislost hodnocení zajištuje Provozovatel. Provozovatel ukládá IP adresu, uživatelské jméno i email nebo Facebook účet všech hodnotících.

6.2 Provozovatel nezodpovídá za pravdivost hodnocení či zkušeností uživatelů hodnotících jednotlivé záznamy nebo zápisy do katalogu.

6.3 Provozovatel si vyhrazuje právo zablokovat a smazat uživatele, který používá vulgarismy nebo používá hodnocení v rozporu s dobrými mravy, etickými normami a právním řádem České republiky.

6.4 V rámci zajištění objektivnosti a férového hodnocení má právo se hodnotící obrátit na Provozovatele se stížností na hodnotícího.

Odpovědnost za škodu

7.1 Provozovatel neodpovídá za možnou dočasnou nefunkčnost GOLFERO.cz, hostingové služby pro Provozovatele zajišťuje společnost ACTIVE 24, s.r.o.

7.1.2 Provozovatel neodpovídá za jakékoli škody vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení Provozovatele.

7.1.3 Provozovatel neodpovídá za jakékoli škody vzniklé poskytnutím nepravdivých či neúplných informací Inzerenta ve vloženém záznamu.

7.1.4 Za každý jednotlivý zobrazený záznam nebo zápis odpovídá vždy Inzerent, který tento záznam na GOLFERO.cz vložil.

7.1.5 Jakékoliv užití obsahu zobrazeného na GOLFERO.cz., nebo jeho části jinak než pro vlastní potřebu, zejména jejich užití formou šíření, kopírování či další technické zpracování je zakázáno bez prokazatelného souhlasu Provozovatele. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu stránek ze strany Uživatelů.

7.1.6 Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v záznamu nebo zápisu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.

7.1.7 Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů GOLFERO.cz ani za způsob jakým GOLFERO.cz využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.

7.1.8 Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním portálu GOLFERO.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání portálu GOLFERO.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

7.1.9 Inzerent odpovídá za to, že obsah záznamů a zápisů nebo fotografiemi či jinými soubory připojenými k záznamu nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany inzerenta neodpovídá.

7.2 V případě, že Inzerent připojí k záznamu fotografie (jednotlivé nebo do fotogalerie), jejichž je autorem, uděluje provozovateli okamžikem vložení inzerátu na GOLFERO.cz bezúplatnou nevýhradní licenci k užití fotografií, a to na dobu zveřejnění záznamu GOLFERO.cz  a ke způsobům užití v souladu s určením GOLFERO.cz  a v souladu s těmito podmínkami.

Nakládání s daty a ochrana osobních údajů

8.1 Provozovatel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ve vztahu k osobním údajům ukládá zákon č. 101/2000 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) ve vztahu k Uživateli a Inzerentovi.

8.2 Tento web používá soubory cookies za účelem měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti, chování návštěvníků na webových stránkách a fungování webových stránek. Dále cookies pro remarketing řešený RTB House s.r.o., . Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný nastavit v rámci nastavení prohlížeče.

Závěrečná ustanovení

9.1 Provozovatel je oprávněn VOP kdykoliv jednostranně změnit nebo doplnit. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Uživateli se však vždy řídí VOP účinnými v době uzavření smlouvy o poskytnutí služeb.

9.2 V případě, že dojde mezi Provozovatelem a Uživatelem jako spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, je Uživatel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2, e-mailová adresa: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz. Případně Uživatel také může využít platformu pro řešení sporů on-line zřízenou Evropskou komisí, která je dostupná na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.3 Uživatel se může se svými stížnostmi kdykoliv obrátit na Provozovatele prostřednictvím e-mailové adresy: moje@golfero.cz.  S případnými stížnostmi se Uživatel může obrátit též přímo na orgány státního dozoru v příslušné oblasti. Dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele vykonává ve zákonem vymezeném rozsahu Česká obchodní inspekce.

9.4 Tyto podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce s tím, že smlouvy na jejich základě lze uzavírat rovněž výhradně v českém jazyce.

9.5 Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení těchto Podmínek není dotčena platnost a účinnost jejich dalších ustanovení.

Provozovatele je možné kdykoli kontaktovat na emailové adrese : moje@golfero.cz

Tyto Všeobecné obchodní podmínky Listify s.r.o. pro využívání služeb GOLFERO.cz jsou účinné a platné od 1.4.2019.
Nakupujte golfové vybavení NEJLEVNĚJI!